Safety Management


Effectief safety management zorgt dat aandacht wordt gegeven aan die veiligheidsrisico’s die er werkelijk toe doen. Zet geen extra grendels op de voordeur als de achterdeur gewoon open staat. Dit betekent risico’s identificeren, beoordelen en van passende maatregelen voorzien.


Image

Door het inrichten van Safety Management in een project of programma wordt er voor gezorgd dat gedurende alle stappen de veiligheidsaspecten voldoende aandacht krijgen. Door alle veiligheidsrisico's op een gestructureerde manier op te sporen, te evalueren en passende maatregelen te formuleren, toont Qolor aan dat het resultaat van het project veilig in dienst kan worden genomen. Wij volgen de wettelijke voorschriften en eisen die worden gesteld. Daarbij zorgen wij dat de geldende veiligheidsprocedures op de juiste manier zijn ontworpen, overgedragen en ingericht. Qolor heeft in de afgelopen jaren in diverse grote infrastructurele projecten Safety Management ingericht en uitgevoerd.Projectmanagement


Veiligheid is een constante uitdaging, vooral in projecten met meerdere partijen. De wetgeving, veiligheidseisen en de verplichte dossiers zijn uitdagingen voor u. We nemen deze verantwoordelijkheid op ons, zodat u de focus op het runnen van uw projecten houdt. Onze ervaren Safety managers verzorgen alle veiligheidsaspecten voor het project van start tot finish. Bij het vervullen van de rol van Safety manager nemen wij de verantwoordelijkheid.

Consultancy


Bij Qolor adviseren en implementeren we, alsof het ons eigen bedrijf is. We handelen onafhankelijk en integer en met de bedoeling om uw organisatie, uw mensen en onszelf te blijven ontwikkelen. We zoeken altijd de optimale aanpak voor uw organisatie. Door de ‘harde’(methodes en tools) en de ‘zachte’ kant (mensen en cultuur) te combineren, behalen we goede resultaten en zorgen we ook dat de aanpak en de resultaten goed in uw organisatie geborgd worden.

Coaching


De Qolor Safety manager helpt uw mensen veiligheids-bewust te worden en de benodigde kennis en vaardigheden te verwerven. Bij het werven van Safety managers ondersteunen wij tot deze zelfstandig uw projecten kan begeleiden. Binnen projecten begeleiden we de verantwoordelijke managers in het op de juiste wijze invoeren van Safety management.

 • Toegangsprotocol Noord-Zuidlijn
  Gemeente Amsterdam
  Toegangsprotocol Noord-Zuidlijn

  De Qolor safety manager heeft Metro & Tram, afdeling Eigendom en Beheer uitstekend geholpen bij het opstellen van een Toegangsprotocol voor serviceproviders op de nieuwe Noord/Zuidlijn (metro) te Amsterdam. Bij Metro & Tram bestond acute noodzaak om deze kwestie op te lossen; Hij heeft dit naar volle tevredenheid van de opdrachtgever opgepakt en binnen de gestelde kaders afgerond. De kwaliteit van het werk was goed en de afspraken ten aanzien van tijdsbesteding en planning zijn door hem nagekomen. Hij is erg zelfstandig te werk gegaan en wist op de juiste momenten terug te koppelen over voortgang, te nemen besluiten en risico’s voor Metro en Tram. Ik heb de samenwerking met Qolor safety manager als zeer prettig ervaren.

 • Opzetten Safety Management
  ProRail
  Opzetten Safety Management

  Opzetten Safety Management

  “Hij heeft de taak op zich genomen om het Safety Management op te zetten en ik kan niet anders zeggen dan dat hij dit op uitstekende wijze heeft volbracht.”


  Er was beleid vastgesteld voor Benutten, Beprijzen en Bouwen van het Nederlandse Spoorwegstelsel. Het nieuwe beleid moest ook voldoen aan de nieuwe Europese richtlijnen ten aanzien van veiligheid, vastgelegd door Cenelec. De Qolor consultant had als primaire doelstelling het dusdanig opzetten van Safety Management dat aan deze eisen kan worden voldaan. Omdat het de eerste keer was dat binnen ProRail een dergelijk project werd opgezet met systematisch ingebed Safety Management conform de eisen van Cenelec, was het een grote uitdaging.

  Bij afronding van de opdracht was het stadium bereikt waarbij werd gewerkt conform een Safety Plan dat was ondertekend door de relevante autoriteiten. Een Independent Safety Assessor (ISA) werd gecontracteerd en heeft de Initial Assessment uitgevoerd. Kortom, de taak die de Qolor consultant op zich had genomen, is op uitstekende wijze volbracht.

 • A2 tunnel Maastricht
  Rijkswaterstaat
  A2 tunnel Maastricht
 • IDS Noord-Zuidlijn
  Gemeente Amsterdam
  IDS Noord-Zuidlijn
 • Safety Management
  TU Delft
  Safety Management

  Qolor heeft de afdeling Integrale Veiligheid van TU Delft geholpen met het opstellen van het Veiligheidsprofiel 2017. Hierin staan de belangrijkste veiligheidsrisico’s en prioriteiten voor passende mitigerende maatregelen genoemd. Het Veiligheidsprofiel is door het College van Bestuur en de Raad van Toezicht akkoord bevonden.

  Daarnaast heeft Qolor een ondersteunend coördinerende rol gespeeld tijdens een brand in een van de gebouwen en hier ter lering een evaluatieverslag van opgesteld.

 • Tunnelbeveiliging
  ProRail
  Tunnelbeveiliging

  Tunnelbeveiliging

  "Qolor meldde de man te hebben die mijn aandachtspunten met tunnelveiligheid kon oplossen. Hiermee is achteraf niets miszegd. Het project staat geheel op de rails en de samenwerking met alle betrokken partijen is beter dan ooit te voren."

  De projectorganisatie Betuweroute was verantwoordelijk voor het aanleggen van 160 KM spoor inclusief zes goederenspoortunnels die moesten voldoen aan de nodige veiligheidsnormen, eisen en wetten van zowel overheid als overheidshulpdiensten.

  In een kort tijdsbestek werd de vraagstelling van de tunnelbeveiliging inzichtelijk gemaakt, zijn alle betrokken partijen aan de onderhandelingstafel gebracht en werd een team geformeerd dat de systemen definieerde voor de tunnelbeveiliging.

  De consultant van Qolor was manager van dit project en begeleidde het proces.

  Door het combineren van een heldere systematiek, een gestructureerde aanpak, inzicht en gevoel betreffende het geïntegreerd benaderen van processen en systemen zijn alle betrokken partijen op één lijn gebracht, is het kader voor tunnelveiligheid binnen de projectorganisatie Betuweroute helder gemaakt en de rust bij de betrokken partijen wedergekeerd. 

 • Veranderingsprogramma afdeling Treinbeveiliging
  ProRail
  Veranderingsprogramma afdeling Treinbeveiliging

  Veranderingsprogramma afdeling Treinbeveiliging

  ”Naast rationele inzet ook grote emotionele betrokkenheid. Gaf mij het gevoel iemand te hebben, die ook oog voor mijn noden als mens had! Ik zou zo weer zo iemand van Qolor als interim manager/adviseur inhuren (en dat meen ik).”

  Besloten werd om de treinbeveiligingsorganisatie, verantwoordelijk voor vrijgave van systemen en processen die nodig zijn om treinen veilig te laten rijden, te versterken. Een manager in die organisatie stak zijn nek uit en startte een veranderingsprogramma. Qolor werd ingeschakeld om een programma op te zetten en de gewenste verandering te managen.

  De manager Systeemontwikkeling & Migratie van de afdeling Treinbeveiliging, stelde het aldus:

  "… Van adviseur tot interim-manager. Een afdeling verbouwen en uitbreiden terwijl de winkel open blijft. De Qolor medewerker was de trekker van de grote ontwikkelingsprojecten. En dat kunnen ze bij Qolor: resultaatgericht tot en met. Zijn neus voor het momentum, ervaring, sociale betrokkenheid, netwerken, hebben alle geholpen de afdeling te brengen naar waar we nu zijn. De aangetreden manager kwam niet in een gespreid bedje, maar het huis was, mede door de Qolor bijdrage, meer dan op hoofdlijnen ingericht."